حمایت از حفاظت و اشتراک زنان مدافع حقوق بشر باشنده/شاغل در کشورهای متاثر از جنگ و بحران

پنجره تمویل مالی صندوق بشردوستانه و صلح زنان (WPHF) برای زنان مدافع حقوق بشر (WHRDs)

English Français Español العربية پښتو

یکجای با شرکای خود در سازمان ملل و انجوهای بین المللی (INGOs)– در همکاری نزدیک با زنان مدافع حقوق بشر(WHRDs) از/شاغل در کشورهای دچار جنگ و بحران یک پنجرۀ تمویل مالی را برای پشتیبانی از حفاظت و افزایش اشتراک مصئون WHRDs در حصۀ تثبیت صلح، ایجاد کرده است. 

پنجره سازمان WPHF برای WHRDs – در همکاری با INGOsبه زنان مدافع حقوق بشر در ساحات متاثر از جنگ و بحران که در سطح های اجتماعی، ملی، منطقوی و/یا بین المللی کار می نمایند، بودیجه فوری، انعطاف پذیر و حمایت لوجستیکی مستقیم را را فراهم میکند. 

زنان مدافع حقوق بشر تحت حمایت این پنجره شامل زنان و یا اشخاصی میشود که به صورت انفرادی یا به شکل نهاد / ائتلاف با دیگران به صورت رسمی یا غیررسمی بعنوان زنانی شناخته می شوند که برای ارتقاء یا حمایت از حقوق بشر، بشمول حقوق زنان، به یک روش مسالمت آمیز در سطح محلی، ملی، منطقه ای، و بین المللی در ساحات متأثر از جنگ و بحران کار می کنند.  

*طبق تعریف مدافعان حقوق بشر دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و بر اساس گزارش های A/HRC/16/44 (2010) بند 30 و A/HRC/40/60 (2019)، بند 12، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر، و همچنین قطعنامه 68/181 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2013.

پنجره تأمین مالی WPHF برای زنان مدافع حقوق بشر(WHRDs) از طریق دو جریان  ذیل از زنان مدافع حقوق بشر حمایت می کند: 

  • پشتیبانی طرح: (از طریق مساعدت لوجستیکی مستقیم): ترتیب دادن و پوشش مصارف لوجستیکی (ترانسپورتیشن، مصارف ویزه، جای بود و باش، ترجمه، کمک سفرخرچ روزانه، دسترسی به زنان مدافع حقوق بشر دارای معلولیت) جهت اشتراک، به شکل انفرادی و یا نمایندگی گروهی، در یک جلسه، رویداد و یا پروسه تصمیم گیری، در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی، که به پیشبرد حقوق بشر و صلح کمک میکند.
جریان پشتیبانی طرح: اکنون باز است
  • شبکه مصئون: (از طریق تمویل انعطاف پذیر – حداکثر الی 10.000 دالر امریکایی): 

برای پوشش دادن مصارف اضطراری از جمله مصارف موقت زندگی و محافظت بشمول (اما نه محدود به این موارد): تجهیزات (کمپیوترها، کمره های امنیتی)، اینترنت، مراقبت از خود، مساعدت حقوقی، مصارف نقل مکان، غیره. 

برای بررسی معیارهای واجد شرایط بودن و ارسال یک درخواست محفوظ اینجا را کلیک کنید. 
شبکه مصئون: اکنون باز است.

برای بررسی معیارهای واجد شرایط بودن و ارسال یک درخواست محفوظ اینجا را کلیک کنید.  

برای معلومات عمومی در مورد پنجره WPHF برای WHRDS، لطفا ازین طریق به تماس شوید: 

 WPHF-WHRD@UNWOMEN.ORG  

جهت کسب معلومات بیشتر در مورد پنجره تمویل مالی WPHF برای زنان مدافع حقوق بشر و اهداف آن، این منابع را جستجو کنید.

doc icon چکیده ای درباره پنجره زنان مدافع حقوق بشر صندوق بشردوستانه و صلح زنان Dari